Informació

La  Cursa del Port de Barcelona se celebrarà el divendres, 21 de setembre, a les 23:45 h. El punt de sortida estarà situat al moll de les Drassanes.

La cursa està oberta a tots els ciutadans i ciutadanes que s’hi inscriguin prèviament.

Hi haurà dues modalitats de cursa: 5 Km i 10 Km.  El circuit de la cursa és per dins del Port de Barcelona. L’opció escollida s’especificarà en el moment de la inscripció. Estarà degudament senyalitzada i marcada en cada quilòmetre. Els participants hauran de circular pel recorregut senyalitzat i delimitat.

L’organització podrà modificar el circuit per causes alienes de força major. El compliment del circuit està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública que poden provocar petits canvis d’última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran a la distància oficial.

Hi haurà un avituallament al final de la cursa i un líquid al km 5. També es disposarà d’un servei de guarda roba i wc.

Els únics vehicles autoritzats per seguir la cursa seran els designats per la organització.

La cursa es considerarà tancada 1 hora i 30 minuts després de la sortida.

Per participar és obligatori córrer amb xip. En cas de disposar de xip groc, cal fer constar el codi al moment de fer la inscripció. En cas de no disposar-ne, l’organització en facilitarà un d’un sol ús que s’ha de retornar al final de la cursa i que suposa el pagament d’un suplement en el moment de la inscripció.

Els inscrits podran recollir el dorsal:

Dijous 20 de setembre, recollida de dorsals a Decathlon la Maquinista de 17.00 a 21.00 h. 

Decathlon oferirà a tots el runners un test de productes APTONIA (isotònics, gels, barretes, sals, recuperadors …). Una oportunitat única de provar els seus productes de manera gratuïta i assessorat pel seu personal.

Divendres 21 de setembre, recollida de dorsals al Moll de les Drassanes de 17.00 a 23.00 h.

El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts, significa la renúncia dels mateixos.

La inscripció només serà vàlida un cop s’hagi fet efectiu el pagament i s’hagi rebut el comprovant d’inscripció. Cal portar el DNI del titular (o resguard d’inscripció) per recollir el dorsal. La organització no entregarà cap dorsal ni xip si l’atleta no aporta aquests documents per identificar-se com a titular de la inscripció. La fotocòpia del DNI, juntament amb el resguard d’inscripció, és vàlida per tal que una tercera persona pugui recollir un dorsal en cas de no poder fer-ho el titular.

La inscripció es tancarà quan s’assoleixin els 1900 inscrits, o bé el dijous anterior a la cursa, dia 20 de setembre.

El preu de la inscripció serà de :

5 km    10 euros amb xip propi / 12 euros amb xip de lloguer

10 km  12 euros amb xip propi / 14 euros amb xip de lloguer

A partir dels dia 10 de setembre els preus seran:

5 km    12 euros amb xip propi / 14 euros amb xip de lloguer

10 km  14 euros amb xip propi / 16 euros amb xip de lloguer

Categories i premis que es lliuraran tots el mateix dia de la cursa.

Categories:

Homes i Dones  nascut/des del 1998 i posteriors, Del 1978 al 1997, Del 1968 al 1977, Del 1958 al 1967 i Abans de 1957

Premis:

Trofeus: Als 3 primers homes i a les 3 primeres dones de la classificació general i als primers classificats de cada categoria masculí i femení (NOMES CURSA 10 KM).

Els trofeus s’han de recollir en el lliurament de premis al mateix dia de la cursa, en cas de no fer-ho es perd el dret a reclamar-lo.

Tots els participants rebran una samarreta, la talla de la qual es garantirà fins a 15 dies abans del dia de la cursa. Per tant cal fer la inscripció abans del dia 7 de setembre per garantir la talla sol·licitada.

Les classificacions oficials seran publicades el mateix dia de la cursa a la pàgina web oficial.

Qualsevol participant podrà ser desqualificat si:

  1. a) Mostra un esta físic deficient
  2. b) No realitza el recorregut complert
  3. c) No porta el xip corresponent a la sabatilla o bé al turmell en el cas d’emprar porta xip.
  4. d) No porta el número de dorsal en un lloc visible.
  5. e) Mostra un comportament antiesportiu.
  6. f) No respecta el procediment establert i reflectit en aquest reglament.

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, any de naixement i marca personal siguin publicats a les llistes d’inscrits.

El fet d’inscriure’s a la cursa el participant autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic conegut o desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

Es disposarà d’un dispositiu mèdic a la sortida/arribada així com al llarg del circuit.

Cada participant inscrit quedarà cobert per una assegurança de responsabilitat civil i una mèdica puntual  obligatòria que queda inclosa dins el preu de la inscripció.  Els mínims de cobertura són els preveu l’Annex del Reial Decret 849/1993, de 4 de juny (Seguro Obligatorio Deportivo).

Les reclamacions sobre les classificacions s’hauran de presentar a la organització per escrit fins a 30 minuts després d’haver fet públics els resultats, i la decisió de la organització serà inapel·lable.

La inscripció a la cursa comporta l’acceptació total d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament reflectit i/o regulat serà decidit en darrera instància per la organització, que aplicarà la IAAF 2012-2013.

No és possible l’anul·lació d’una inscripció ni el retorn de la taxa pagada. El participant però podrà sol·licitar el canvi de nom fins a quinze dies abans de la data de la cursa.

Els atletes que participin sense dorsal, amb dorsal falsificat o d’un altra persona no tindran dret a cap servei ni tant sols l’assegurança d’accidents i serà motiu de desqualificació.

De conformitat amb l’establert en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de LIFE 6.2 SPORTS S.L. amb CIF B-65956120 i domicili social situat en  Pge- Adolf Comeron 18 planta 3 local 5-6, 08302 MATARÓ   BARCELONA, amb la finalitat d’atendre els compromisos derivats del present reglament de cursa del Port de Barcelona.

En compliment amb la normativa vigent, LIFE 6.2 SPORTS S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini legalment establert.

Amb la present clàusula queda informat que les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a: administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les quals sigui necessària la comunicació amb la finalitat de complir amb la prestació del servei anteriorment esmentat.

El fet de no facilitar les dades a les entitats esmentades implica que no es pugui complir amb la prestació dels serveis objecte del present Reglament per la Cursa del Port de Barcelona i en conseqüencia participar en la mateixa.

Igualment, li informem que pot contactar amb el Responsable de Protecció de Dades de LIFE 6.2 SPORTS S.L., dirigint-se per escrit a l’adreça de correu sergio@lifeforevents.com.

LIFE 6.2 SPORTS S.L.,  informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que LIFE 6.2 SPORTS S.L.es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic sergio@lifeforevents.com .

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.